16 stycznia 2024

Z cyklu jak się gnoi egzaminatorów w Polsce.

Chronologia wydarzeń:

1. Dyrektor nakłada karę porządkową na naszego reprezentanta bo wg Dyrektora niewłaściwie wypełnia arkusz przebiegu egzaminu w rubryce "uwagi" - kara jest nałożona mimo, że Rozporządzenia Ministra nie precyzuje co ma być tam wpisywane;

2. Dyrektor nie konsultuje z naszą Organizacją nałożenia kary - czyli nie przestrzega Kodeksu pracy;

3. Dyrektor we wniosku skierowanym do Marszałka Województwa o skreślenie naszego członka z ewidencji egzaminatorów wskazał również, że nałożył karę porządkową na naszego członka. Wskazał mimo, że kara nie była prawomocna a jak się później okazało sam się z niej wycofał;

4. Organizacja wytacza pozew przeciwko WORD w Elblągu w związku z faktem, że Dyrektor nie przestrzegał Kodeksu pracy przy nakładaniu kary na naszego członka;

5. Dyrektor uchyla karę nagany (zdjęcie poniżej);

6. Sąd w związku z decyzją Dyrektora postanawia umorzyć postępowanie;

Powstają pytania:

1. Kto zwróci nadszarpnięte zdrowie naszego członka?

2. Jakie konsekwencje poniesie Dyrektor w związku z nieprzestrzeganiem Kodeksu pracy?

3. Jakie konsekwencje poniesie Dyrektor w związku z dyskredytowaniem reputacji naszego członka u Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego?

Wkrótce opublikujemy całość wniosku Dyrektora o skreślenie naszego członka z ewidencji egzaminatorów.

 

Dyskredytacja reputacji członka trwa!!!!!

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD