12 stycznia 2021
Kolejne informacje spłynęły do naszej organizacji w ramach naszej akcji pozyskiwania wiedzy o ośrodkach egzaminowania w Polsce.
Wszystkie odpowiedzi uzyskane od Dyrektorów ośrodków egzaminowania w kwestii ilości pracowników administracji i egzaminatorów (pismo poniżej) zostały umieszczone na naszej stronie w zakładce MIASTA - oraz w  zakładce INFORMACJA PUBLICZNA - www.solidarnoscword.pl
Zdecydowana większość pryncypałów odpowiedziała, do tych którzy tego nie uczynili wysłaliśmy pismo o następującej treści:
Przesyłamy ponowny wniosek o udostępnienie informacji publicznej. W przypadku ponownego braku udostępnienia informacji działając na podstawie art. 3 § 2 pkt 8 w związku z art. 3 § 2 pkt 4, art. 50 § 1 i art. 149 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U.nr 153, poz. 1270 ze zm.), Organizacja Międzyzakładowa nr 60 NSZZ "Solidarność"- 80 w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego zaskarży bezczynność WORD Białystok w zakresie rozpatrzenia wniosków z 31 grudnia 2020 roku o udostępnienie informacji publicznej, co stanowi naruszenie: art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP i art. 4. Ust. 1 w związku z art. 1 ust. 1, art. 3 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz. 1198 ze zm.).Organizacja Międzyzakładowa nr 60 NSZZ "Solidarność"- 80 w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego również złoży do właściwej Prokuratury Rejonowej zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa naruszenia obowiązku udostępnienia informacji publicznej przedstawiając okoliczności dowodzące, że Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego dopuścił się przestępstwa określonego w artykule 23 Ustawy o dostępie do informacji publicznej wskazując, że czyn ten jest popełniany umyślnie. Przypominamy, że zgodnie z orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego wniosek o udostępnienie informacji publicznej złożony za pomocą poczty elektronicznej bez podpisu elektronicznego jest wnioskiem pisemnym (por. wyrok NSA z 16 marca 2009 roku, sygn. I OSK 1277/08).
Nie będzie kroku w tył. Wnioskowane informacje są nam niezbędne do zdiagnozowania problemów toczących ośrodki egzaminowania w Polsce oraz do przedstawienia Ministrowi Infrastruktury pomysłów na poprawę ich funkcjonowania.

Informacje w sprawie etatów egzaminatorów i administracji 

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD