03 lutego 2022

Dyrektor WORD w Toruniu po raz kolejny nie przestrzega obowiązującego prawa. Grzywna nałożona przez sąd dotyczy nieprzestrzeganiem art. 54 § 1 i 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. To już druga sytuacja gdy Dyrektor WORD w Toruniu nie przekazuje skargi złożonej przez naszą Organizację do sądu. Zastanawiamy się kiedy zakończy się ta dowolność w stosowaniu prawa? Ile razy można informować Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz Zarząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego o nieprawidłowościach w WORD Toruń? Zdaje się, że art. 231 Kodeksu karnego obowiązuje również Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

"Z akt niniejszej sprawy wynika jednoznacznie, że skarżąca organizacja pismem z dnia 6 sierpnia 2021 roku skierowała do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy za pośrednictwem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu skargę na bezczynność tego organu w sprawie udostępnienia informacji publicznej. Nie ulega zatem wątpliwości, że organ obowiązany był do przekazania skargi do Sądu w terminie 15 dni, a nie zaistniały żadne znane nadzwyczajne okoliczności uniemożliwiające wykonanie tego obowiązku. Należy podkreślić, że skarga na bezczynność nie została przekazana do sądu administracyjnego we wskazanym wyżej terminie. Wpłynęło dopiero do Sądu w dniu 15 września 2021 roku."

 

 

Kolejna grzywna dla WORD Toruń

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD