13 maja 2022

Chronologia wydarzeń:

1. Dyrektor WORD w Toruniu wprowadza zarządzenie, które zakazuje uczestnictwa w egzaminie na prawo jazdy pojazdów Ośrodków Szkolenia Kierowców oklejonych reklamami.

2. Jeden z Ośrodków składa w tej kwestii skargę na Dyrektora WORD w Toruniu. Marszałek uznaje skargę za zasadną

3. Ten sam Ośrodek w związku z poniesionymi stratami wnosi pozew do Sądu Rejonowego w Toruniu

4. Sąd Rejonowy zasądza od WORD Toruń na rzecz powoda (OSK):

- 2 606 złotych z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 10 listopada 2020 roku

- 608 złotych tytułem zwrotu części kosztów postępowania

5. Co robi Pan Dyrektor? Składa apelacje do Sądu Okręgowego w Toruniu. Przecież środki publiczne się łatwo wydaje.

6. Sąd Okręgowy oddala apelację i zasądza 450 złotych wraz z odsetkami tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym. Znowu wszystko opłacane ze środków publicznych.

Co można przeczytać w uzasadnieniu wyroku Sądu Okręgowego:

"Wywiedziona przez skarżącego [WORD Toruń] apelacja ma wyłącznie polemiczny charakter, a zawarte w niej zarzuty nie odnoszą się do istotnych ustaleń i rozstrzygnięć dokonanych przez Sąd Rejonowy."

"Kwestionowanie oceny dowodów dokonanej przez sąd I instancji nie może natomiast polegać jedynie na zaprezentowaniu własnych, zadowalających dla skarżącego ustaleń stanu faktycznego, dokonanych na podstawie korzystnej dla niego oceny materiału dowodowego....."

"W rozpoznawanej sprawie pozostaje poza sporem, że powód [OSK] na skutek zarządzenia pozwanego najpierw usunął a następnie, gdy uzyskał informacje, że pojazd może być oklejony treściami reklamowymi, ponownie okleił samochód służący mu do prowadzenia praktycznej nauki w ośrodku szkolenia kierowców i do udostępniania swoim kursantom na egzamin praktyczny."

"Rzeczą oczywistą jest, że dyrektor pozwanego ma prawo kierować pracą Ośrodka i także wydawać akty normatywne dotyczące działalności WORD, ale nie oznacza to, że może czynić to w sposób dowolny. Wydawane akty normatywne muszą być zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zarządzenie z dnia....tego wymogu nie spełniało."

"W takiej sytuacji nie można mieć wątpliwości, że na skutek bezprawnych działań pozwanego powód został zobligowany do usunięcia oklejenia pojazdu."

"Powyższe rozważania prowadzą do wniosku, że apelacja wniesiona przez pozwanego stanowi jedynie polemikę z prawidłowym rozstrzygnięciem Sądu I instancji." 

Po raz kolejny dyrektor WORD Toruń nie przestrzega obwiązującego prawa.

I kluczowe pytanie: kto niszczy wizerunek WORD w Toruniu?

 

 

 

Kto niszczy wizerunek WORD Toruń?

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD