22 października 2021

Kontrola będzie dotyczyła nieprzestrzegania tych poniższych zapisów Rozporządzenia. Sprawa nie musiała się opierać o Wojewodę Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Czekamy z niecierpliwością na wyniki tej kontroli.

art.11 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie egzaminowania:

"wyznacza termin egzaminu państwowego przez wskazanie daty i godziny przeprowadzenia egzaminu; wyznaczona data egzaminu nie może przekraczać 30 dni od dnia, w którym ją wyznaczono"

art.11 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie egzaminowania:

"Jeżeli osoba egzaminowana uzyskała negatywny wynik części teoretycznej lub praktycznej egzaminu albo nie przystąpiła do egzaminu państwowego w wyznaczonym terminie, ośrodek egzaminowania na jej wniosek wyznacza kolejny termin egzaminu po uiszczeniu opłaty za egzamin. Osobie takiej wskazuje się pierwszy wolny termin egzaminu."

Nasza skarga na Marszałka była zasadna będzie więc kontrola w WORD Toruń

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD