NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD

KONTAKT Z NAMI

Dołacz do nas

Nasza skarga na Marszałka była zasadna będzie więc kontrola w WORD Toruń

Kontrola będzie dotyczyła nieprzestrzegania tych poniższych zapisów Rozporządzenia. Sprawa nie musiała się opierać o Wojewodę Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Czekamy z niecierpliwością na wyniki tej kontroli.

art.11 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie egzaminowania:

"wyznacza termin egzaminu państwowego przez wskazanie daty i godziny przeprowadzenia egzaminu; wyznaczona data egzaminu nie może przekraczać 30 dni od dnia, w którym ją wyznaczono"

art.11 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie egzaminowania:

"Jeżeli osoba egzaminowana uzyskała negatywny wynik części teoretycznej lub praktycznej egzaminu albo nie przystąpiła do egzaminu państwowego w wyznaczonym terminie, ośrodek egzaminowania na jej wniosek wyznacza kolejny termin egzaminu po uiszczeniu opłaty za egzamin. Osobie takiej wskazuje się pierwszy wolny termin egzaminu."

22 października 2021