Główne cele Organizacji (Nie jest to oczywiście lista zamknięta, na pewno będzie rozszerzana i w razie realizacji któregoś z celów zmniejszana. Lista ta to praca zespołowa 155 członków naszej Organizacji):

1. Uniezależnienie procesu egzaminowania, a tym samym egzaminatorów, od dyrektorów ośrodków egzaminowania.
2. Równe traktowanie pracowników wobec prawa.

3. Racjonalizacja zatrudnienia w ośrodkach egzaminowania na szczeblu kierowniczym i zarządzającym - przeciwdziałanie rozdawnictwu stanowisk, nepotyzmowi
4. Wsparcie i reprezentowanie wszystkich grup zawodowych w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego wobec pracodawcy.
5. Kształtowanie warunków pracy w oparciu o zasady współżycia społecznego.
6. Doprowadzenie do sytuacji, w której wynagrodzenie egzaminatora będzie zależna od jego kwalifikacji a nie od tego ile kategorii przydzieli mu dyrektor (co prowadzi do nierównego traktowania pracowników).
7. Ochrona pracowników zagrożonych utratą pracy.
8. Działania na rzecz usprawniania procesu egzaminowania i działalności Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego.
9. Ujednolicenie wynagrodzenia poszczególnych grup zawodowych w ośrodkach egzaminowania, ze względu na fakt wykonywanie tej samej pracy.
10. Zmiana systemu rozpatrywania skarg na przebieg egzaminu. Nie powinni tego robić pracownicy Urzędów Marszałkowskich, którzy podobnie jak Dyrektorzy Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego są zależni od marszałków województw. Prowadzi to do powstania relacji (zależności) niebezpiecznych dla niezależności i obiektywności egzaminatorów.
11. Pomoc prawna dla pracowników ośrodków egzaminowania między innymi w przypadkach decyzji o unieważnieniu egzaminu, o skreśleniu z listy egzaminatorów, o nałożeniu kary porządkowej (upomnienia, nagany), o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę.
12. Dbanie o wizerunek egzaminatora oraz ośrodków egzaminowania.
13. Organizacja i udział w rozwiązywaniu sporów zbiorowych.
14. Doprowadzenie do przeniesienie nadzoru merytorycznego nad działalnością Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego do organu administracji rządowej.

15. Ochrona procesu egzaminowania jego niezależności i obiektywności.
 


 

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD