16 maja 2021

 

Częstochowa, 16 maja 2021 r.

 

List otwarty

 

W imieniu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej nr 60 NSZZ „Solidarność 80” działającej w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Katowicach, w nawiązaniu do newslettera nr 3/2021 (załącznik nr 1)– dziękuję wszystkim pracownikom, którzy w ubiegłym tygodniu, mimo ogromnej presji ze strony dyrekcji, w poczuciu odpowiedzialności za siebie i swoje rodziny, jak również w jedności ze swoimi koleżankami i kolegami z pracy, wsparli akcję strajkową w WORD Katowice.

 

Kiedyś za dawnych lat funkcjonowało powiedzenie, które można było zobaczyć niejednokrotnie wymalowane farbą na murze „rządowa propaganda to nie informacja”. Po przeczytaniu ostatnich rewelacji przekazanych nam przez sekretariat WORD-u nie wiem czy nie jest aktualne i dziś. Nie sposób odnieść się do całego newslattera ale myślę, że każdy z nas doskonale zdaje sobie sprawę, że treści tam przekazywane nie oddają rzeczywistej sytuacji. Mają one charakter propagandowy (cel jest jasny wzbudzić wątpliwości co do dalszego uczestnictwa w strajku).

 

Już w pierwszym zdaniu autor newslettera zwraca uwagę, że WORD Katowice zapewnia stałe i stabilne zatrudnienie… Oczywiście tak powinno być, bowiem WORD jest jednostką samorządową, służącą interesom społecznym i nie może jako taki zostać zlikwidowany, nie może też ogłosić upadłości. Niestety trudno zaufać w tak rozumiane stałe zatrudnienie bowiem każdy z nas zna przypadki osób, które kiedyś z nami pracowały, a których dzisiaj wśród nas nie ma. I bynajmniej nie chodzi tu o ludzi, których nie ma ze względu na osiągnięty wiek emerytalny. Znamy przecież osoby, które odeszły i znalazły inne miejsca zatrudnienia, mając dość tego w jaki sposób traktuje się u nas pracownika. Każdy z egzaminatorów wielokrotnie doświadczał presji ze strony osób zarządzających dotyczącej przeprowadzania egzaminu państwowego na prawo jazdy (choć przecież egzaminator zgodnie z nadanymi uprawnieniami posiada stosową wiedzę i umiejętności do przeprowadzenia takiego egzaminu). Stanowisko osób nadzorujących i dyrekcji wielokrotnie uniemożliwiało podejmowanie samodzielnych decyzji przez egzaminatorów, a wielu z nas czuje się zastraszanych, ocenianych wyłącznie pod kątem znalezienia jakichkolwiek uchybień, które będą wymagały bezpośredniej rozmowy z Dyrekcją.

Trudno mieć też przekonanie o jakiejkolwiek stabilności, skoro wielokrotnie Pan Dyrektor straszy nas utratą płynności finansowej firmy… Już teraz w ocenie Dyrekcji sytuacja finansowa przedsiębiorstwa jest zła – choć na rachunkach firmy zgromadzono około 16 mln zł co oznacza, że przez ostatnie lata przedsiębiorstwo stale generowało zysk, pomimo znacznych obciążeń finansowych wynikających z konieczności spłaty rat leasingowych i kredytowych. Strata wygenerowana w roku 2020 była wyjątkiem, tak jak wyjątkowy był tamten rok. W stosunku do innych branż, nasza i tak działała w miarę normalnie, służąc interesom społecznym, a każdy z egzaminatorów (nie Dyrektorów) ryzykował własnym zdrowiem i życiem pracując bez zachowania dystansu, spędzając z osobami z rejonu województwa śląskiego, a więc najbardziej dotkniętego pandemią, ok. 30 minut w bardzo ograniczonej przestrzeni pojazdu (pomińmy tu fakt, że egzaminatorzy pracujący w ośrodkach gdzie nie było zachorowań, przerzucani byli do ośrodków gdzie te zachorowania występowały licznie i gdzie ryzyko zakażenia było jeszcze większe).

Niestety dla zarządzających widocznie najważniejsze są liczby na kontach - nie pracownik, który pozwala wygenerować ten dochód.

 

Ale odnosząc się do liczb: od 2007 roku egzaminator na kategorię B, zgodnie z rozporządzeniem, nie może zarabiać mniej aniżeli 3.500 zł brutto. Dyrekcja WORD Katowice (bo nie dotyczy to oczywiście innych WORD-ów) bardzo skrupulatnie przestrzega tego zalecania i jakby rozszerza je przyjmując, że egzaminator nie może również zarabiać więcej. Należy jednak zwrócić Dyrekcji uwagę, że świat od 2007 roku (tj. od daty wejścia w życie rozporządzenia regulującego wysokość wynagrodzeń) się zmienił!

W 2007 najniższe wynagrodzenie w gospodarce krajowej wynosiło 936 zł.

W 2021 najniższe wynagrodzenie w gospodarce krajowej wynosi 2800 zł.

Uposażenie egzaminatora na kategorię B nadal wynosi 3.500 brutto (ok. 2550 zł na rękę). Od ponad 13 lat bez zmian! Nie sposób pozostać obojętnym na te liczby, nie sposób akceptować braku zrozumienia Dyrekcji dla tej sytuacji.

 

W dalszej części newslettera Dyrekcja dziękuje tym, „którzy w minionym tygodniu zadeklarowali wolę i podjęli pracę w większym wymiarze czasu lub zrezygnowali z urlopów”.

Ciekawe sformułowanie – „zrezygnowali z urlopów”. Można byłoby przypuszczać, że sami z siebie, w trosce o WORD chcą wrócić do pracy Niestety najczęściej wygląda to tak, że osoby otrzymują sms-a, niejednokrotnie późnym popołudniem, bez konsultacji, bez prośby i bez wyjaśnienia, z informacją, że mają podjąć pracę od jutra. W terminie kiedy miały przewidziany urlop i plany z nim związane. Czy to nie świadczy o przedmiotowym traktowaniu egzaminatorów i nie liczeniu się z ich potrzebami? Jak to się ma do planu urlopów, kiedy jakakolwiek jego zmiana (nawet jednego dnia) wymaga zgody Dyrektora, a pracownik jest zdany na jego łaskę? Dyrektor nie musi się zgodzić na przesuniecie urlopu, ale Dyrektor może kazać pracownikowi zrezygnować z urlopu natychmiast.

A w sumie to dlaczego osoby te nie mogły skorzystać z zaplanowanego urlopu skoro WORD Katowice działa bez zakłóceń jak wynika z dalszej treści newslattera?

 

Faktem jest, że ”we wszystkich oddziałach WORD Katowice odbywają się egzaminy”, należy jednak zwrócić uwagę, że tam gdzie zwykle egzaminuje 9 osób – obecnie pracują dwie. Zabrakło niestety takiej wzmianki w newsletterze, że egzaminy przeprowadza ok. 20% egzaminatorów zatrudnionych w WORD Katowice… Szkoda.

„Bez przerw prowadzone są także zapisy w punktach obsługi klientów” – to również fakt. Tylko, że ten zapis z kolei należałoby uzupełnić o informację, iż terminy oczekiwania na egzamin ulegają sukcesywnemu wydłużeniu, a Dyrektor jest coraz dalszy od spełnienia obietnicy danej Górnośląskiemu Stowarzyszeniu Ośrodków Szkolenia, że do 20 maja wprowadzone przez niego zmiany systemowe, skrócą terminy oczekiwania na egzamin do 1 miesiąca. Cierpią na tym zwykli ludzie – a przecież to na Dyrektorze spoczywa odpowiedzialność za zarządzanie WORD-em w taki sposób, który pozwoli na wywiązanie się z ustawowego obowiązku, jakim jest umożliwienie obywatelom zdobycia uprawnień do prowadzenia pojazdów.

Jak wiemy, terminy oczekiwania na egzamin w WORD Katowice powodują odpływ osób zdających do sąsiednich ośrodków egzaminacyjnych, co nie sprzyja sytuacji finansowej naszego przedsiębiorstwa, a dalszy ostentacyjny brak podejmowania rozmów z przedstawicielami NSZZ „Solidarność 80” problem ten tylko pogłębia… Przy okazji - może warto byłoby skorzystać z wiedzy i doświadczenia dyrektorów innych ośrodków i spróbować znaleźć odpowiedź na pytanie – jak dysponując takimi samymi środkami (a nawet większymi z uwagi na skalę działalności naszej firmy) zagwarantować podwyżki dla pracowników i zmniejszyć czas oczekiwania na egzamin? Przecież wszyscy by na tym skorzystali – i pracownicy, i obywatele.

 

Cały czas zadajemy sobie pytanie jak to jest możliwe, że „w przyszłym tygodniu planowana jest normalizacja działalności w kolejnych oddziałach” skoro nadal z różnych przyczyn nie podejmie pracy ok. 70% egzaminatorów? Brak jest już osób które „dobrowolnie” zrezygnują z urlopów lub które wydłużą godziny pracy. Można zaryzykować stwierdzenie, że WORD Katowice zatrudnia zbyt wielu egzaminatorów, bowiem do jego prawidłowego tj. „normalnego” funkcjonowania wystarczyłoby tylko ok. 30% z nich...

Mimo to od jesieni ubiegłego roku realizowany jest cały czas nabór na kolejne stanowiska egzaminatorów. Ogłoszenie o zatrudnieniu jest stale widoczne na stronie ośrodka – było w październiku, styczniu i marcu. Zaskakujące jest, że już w pierwszym naborze liczba chętnych do pracy w sfrustrowanym zespole, z wynagrodzeniem z poziomu 2007 roku, w ciągłej presji czasu wynikającej z konieczności punktualnego rozpoczęcia kolejnego egzaminu, była niewystarczająca i konieczne są dalsze poszukiwania osób zainteresowanych podjęciem pracy. Ile osób nowych zostanie przyjętych do pracy? Okaże się w najbliższym tygodniu, bowiem osoby te już podpisują umowy...

Na pewno wielu chętnych będzie też z innych ośrodków egzaminowania – przecież to oczywiste, że każdy chętnie zmienia pracę na gorzej płatną...

 

W odpowiedzi na apel „o życzliwość wobec nowych egzaminatorów” oczywiście deklarujemy ją ze swojej strony o ile Dyrekcja nie będzie utrudniać / uniemożliwiać kontaktu z tymi osobami izolując nas od nich, tak jak ma to miejsce obecnie, poprzez oddzielenie nas od naszych koleżanek i kolegów z którymi pracowaliśmy na co dzień, a którzy z różnych względów nie mogą przystąpić do strajku lub go kontynuować.

 

Ostatni akapit newslettera stara się pokazać jak bardzo Dyrekcji leży na sercu dobro firmy i jej pracowników.

Trudno zrozumieć dlaczego w newsletterze można znaleźć informację, iż ” bez wymaganej prawem, pełnej konsultacji związkowej ani zadeklarowane przez Dyrekcję podwyżki ani premie nie zostaną wypłacone”. Czy na pewno do wypłaty premii za miesiąc kwiecień jest potrzebna zgoda związków? Czy jakikolwiek związek zawodowy na świecie wniósł sprzeciw wobec wypłaconej premii pracownikom? Jeżeli Dyrekcja ma wątpliwości to zapewniamy, że wypłatę premii jak najbardziej popieramy.

 

Jeszcze raz odnosząc się do minimalnej płacy w roku 2007 i minimalnej płacy w roku 2021 nie sposób stwierdzić, że żądanie podwyżki o 1500 zł brutto jest wygórowane. Nie mniej jednak wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Dyrekcji – przedstawiciel związku zawodowego „Solidarność 80” obniżył postulat zwiększenia wynagrodzenia do poziomu 1000 zł brutto, lecz Dyrektor nadal nie podjął rozmów w tej sprawie. Trudno uwierzyć, że Dyrekcja tak przejmuje się sytuacją finansową firmy skoro ignorując rozmowy z przedstawicielem związków zawodowych w ostatnim tygodniu akceptuje spadek poziomu przychodów z tytułu egzaminowania w wysokości ok. 350.000 zł. Skąd ta kwota?

Otóż na dzień dzisiejszy niepracujących egzaminatorów jest około 55, gdzie każdy z nich mógłby przeegzaminować 9 osób na kat. B w ciągu 5 dni mijającego tygodnia, a każdy egzamin to 140 zł, to mamy stratę tygodniową w powyższej wysokości.

 

55 x 9 x 5 x 140 = 346.500 zł

 

A kolejny tydzień tą stratę podwoi. Czy brak podjęcia jakichkolwiek rozmów z przedstawicielami NSZZ „Solidarność 80” jest troską o WORD Katowice? Odpowiedzcie sobie sami.

 

Panie Dyrektorze, czekamy na zaproszenie z Pana strony i podjęcie rzeczywistych i poważnych kroków w celu normalizacji pracy WORD-u Katowice

 

Z poważaniem,

Sebastian Białkowski

V-ce Przewodniczący

Komisji Międzyzakładowej Organizacji Związkowej nr 60 NSZZ Solidarność 80

w WORD-ach

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 (Newsletter wysłany przez WORD Katowice do pracowników):

 

Dziękuję wszystkim pracownikom, którzy w ubiegłym tygodniu, mimo ogromnej presji ze strony strajkującej części załogi, w poczuciu odpowiedzialności, wykonywali swoje obowiązki pracownicze uznając, że próby paraliżowania działalności  WORD Katowice zapewniającego stałe, stabilne zatrudnienie, nie jest metodą rozwiązywania jakichkolwiek sporów. Dziękuję także tym, którzy w minionym tygodniu zadeklarowali wolę i podjęli pracę w większym wymiarze czasu lub zrezygnowali z urlopów, aby strajk nie doprowadził do utraty płynności finansowej WORD Katowice i ekonomicznego wymuszenia podjęcia - przyspieszonych sytuacją, drastycznych kroków reorganizacyjnych.

 

Powrót do pracy

Pragnę poinformować, że we wszystkich oddziałach WORD Katowice odbywają się egzaminy. Bez przerw prowadzone są także zapisy w punktach obsługi klientów. Realizowane są również inne statutowe obowiązki WORD Katowice, w tym szkolenia z zakresu redukcji punktów karnych czy kierowania ruchem. W pełnej obsadzie egzaminacyjnej pracuje już Oddział WORD w Tychach, a w przyszłym tygodniu planowana jest normalizacja działalności w kolejnych oddziałach. Do pracy wrócili pracownicy techniczni. Powrót do normalnych, wynikających z umowy o pracę zajęć zadeklarowały także pracownice biur obsługi klientów. Do egzaminowania wracają także egzaminatorzy.  Gotowość do podjęcia pracy zgłaszają pracodawcy także egzaminatorzy przebywający obecnie na zwolnieniach lekarskich i na urlopach.

 

Nowi egzaminatorzy

W WORD Katowice trwa także stały nabór egzaminatorów. Tylko do pierwszego postępowania kwalifikacyjnego zgłosiło się osiem osób posiadających uprawnienia do egzaminowania. Pierwsi z nich, po przejściu kwalifikacji, już podpisują umowy o pracę i lada dzień rozpoczną egzaminowanie. W kolejnych tygodniach będą kontynuowane rozmowy z egzaminatorami chętnymi do pracy w WORD Katowice, a obecnie zatrudnionymi w innych WORD-ach. W nadchodzącym tygodniu rozpoczynamy także organizację warsztatów doskonalenia zawodowego dla wszystkich egzaminatorów chętnych do pracy w WORD Katowice, którzy nie dopełnili ustawowego obowiązku udziału w takich zajęciach. Apeluję o życzliwość wobec nowych egzaminatorów, którzy postanowili wiązać swój rozwój zawodowy z WORD Katowice.

 

 

Premie nadal bez związkowej konsultacji

Przypominam, że z oczywistych przyczyn ekonomicznych, o których wielokrotnie informowałem i które wielokrotnie przedstawiałem podczas rozmów i negocjacji ze związkami zawodowymi i pracownikami WORD Katowice, Dyrekcja nie jest w stanie spełnić postulatów płacowych zgłoszonych przez Organizację Międzyzakładową nr 60 NSZZ „Solidarność”-80 w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego. Nie możemy doprowadzić do paraliżu finansowego i niewypłacalności WORD Katowice, której konsekwencje ciężko dotknęłyby pracowników.  Natomiast podtrzymuję ustaloną z pozostałymi dwoma działającymi w WORD Katowice związkami zawodowymi podwyżkę w wysokości 500 zł brutto dla egzaminatorów i 300 zł brutto dla pracowników obsługi i pracowników technicznych oraz indywidulane reorganizacje płacowe dla pozostałych pracowników WORD Katowice od 1 lipca 2021 r. Jak wiele razy podkreślałem jest to pierwszy krok w kierunku regulacji płac pracowników WORD Katowice. Podtrzymuję także wolę wypłaty premii za miesiąc kwiecień 2021 r. Podwyżki oraz wypłata premii, zgodnie z obowiązującym prawem, uzależnione są od konsultacji i akceptacji ze strony wszystkich działających w WORD Katowice związków zawodowych. Bez wymaganej prawem, pełnej konsultacji związkowej ani zadeklarowane przez Dyrekcję podwyżki ani premie nie zostaną wypłacone. Dwa związki zawodowe tj. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników WORD Katowice oraz Kobiecy Niezależny Związek Zawodowy są już po konsultacjach dotyczących premii za miesiąc kwiecień i planowanej  podwyżki od 1 lipca 2021 r. Premii za miesiąc kwiecień nadal nie skonsultowała jedynie Organizacja Międzyzakładowa nr 60 NSZZ „Solidarność”-80 w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego.

 

 

Sekretariat WORD Katowice

Tel. 32 3593031

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach. Otrzymana przez Panią/Pana wiadomość oraz załączone do niej pliki stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i są przeznaczone tylko dla wymienionych adresatów. Jeżeli nie są Państwo zamierzonym odbiorcą proszę poinformować o tym fakcie nadawcę oraz usunąć wiadomość ze swojego systemu. Proszę nie ujawniać otrzymanych informacji odbiorcom nieuprawnionym oraz nie sporządzać/zachowywać/dystrybuować żadnej kopii otrzymanych informacji.

 

Newsletter strajkujących 1/2021

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD