13 listopada 2021

Dla nas poniższe dane, uzyskane na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej, są zdumiewające. Różnice w zarobkach egzaminatorów w poszczególnych grupach egzaminowania bardzo duże, a przecież artykuł 18 3c Kodeksu pracy stanowi:

§ 1. Pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości.

§ 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, obejmuje wszystkie składniki wynagrodzenia, bez względu na ich nazwę i charakter, a także inne świadczenia związane z pracą, przyznawane pracownikom w formie pieniężnej lub w innej formie niż pieniężna.

§ 3. Pracami o jednakowej wartości są prace, których wykonywanie wymaga od pracowników porównywalnych kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych dokumentami przewidzianymi w odrębnych przepisach lub praktyką i doświadczeniem zawodowym, a także porównywalnej odpowiedzialności i wysiłku.

Kwalifikacje zawodowe egzaminatorów kandydatów na kierowców są jednoznacznie określone przepisami ustawy o kierujących.

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 11 października 2007 r. w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów przeprowadzających egzaminy kandydatów na kierowców i kierowców dzieli egzaminatorów na 4 kategorie:

Egzaminator I stopnia to ten, który posiada uprawnienia do egzaminowania w zakresie czterech kategorii prawa jazdy (A,B,C,D), egzaminator II stopnia posiada uprawnienia do egzaminowania w zakresie trzech kategorii, egzaminator III stopnia posiada uprawnienia do egzaminowania w zakresie dwóch kategorii, a egzaminator IV stopnia egzaminuje w zakresie jednej kategorii prawa jazdy.

Egzaminatorzy we wszystkich ośrodkach egzaminowania wykonują tą samą pracę czyli co do zasady (wprowadzonej przez Ministra Infrastruktury w Rozporządzeniu w sprawie egzaminowania w § 13) egzaminują tą samą liczbę osób w ciągu dnia pracy.

Nierówności w stawkach wynagrodzenia zasadniczego egzaminatorów zatrudnionych w WORD Toruń są ewidentne i sięgają od kilkuset do tysiąca złotych. Z przedstawionych danych wynika, że:

- egzaminatorzy w ramach tej samej grupy zaszeregowania nie zarabiają jednakowo

- egzaminatorzy z niższymi uprawnieniami do egzaminowania zarabiają więcej niż ci, którzy posiadają wyższe kwalifikacje (czyli np. egzaminator I stopnia zarabia mniej niż egzaminator stopnia II).

Różnicowaniu wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości powinien służyć np. staż pracy. Każdy pracodawca może również wykorzystać inne metody doceniania poszczególnych pracowników, temu służą z kolei premie lub nagrody.

W związku z powyższym zawnioskujemy do Okręgowej Inspekcji Pracy w Toruniu oraz Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego o przeprowadzenie stosownej kontroli.

Po uzyskaniu takich danych na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej (w przypadku WORD Toruń, nie może pytać na podstawie ustawy o związkach zawodowych, ponieważ nasza Organizacja przestała istnieć w tym zakładzie) bardziej zrozumiałe jest postępowanie Dyrektora tego ośrodka względem naszych członków - reprezentantów (zostali zwolnieni dyscyplinarnie mimo braku zgody Organizacji).

 

Nierówności w wynagrodzeniach w WORD Toruń?

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD