24 sierpnia 2021

Koleżanki i koledzy egzaminatorzy,

 

Informuje, że nasza organizacja związkowa wystąpiła do Ministra Infrastruktury z petycją o zmianę rozporządzenia w sprawie wynagradzania egzaminatorów (załącznik nr 1). Z uwagi na fakt, że obecnie egzaminatorzy nie otrzymują wynagrodzeń w wysokości górnych granic tabel zaszeregowania, nie występujemy o zwiększanie tych stawek, a jedynie o zwiększeniem minimalnego wynagrodzenia, zmianę zasad płatności dodatku zadaniowego i zmiany w tabelach zaszeregowania, które mają na celu dostosowanie przepisów w sprawie wynagradzania egzaminatorów do ogólnych zasad zakazujących nierównego traktowania w wynagradzaniu.

Każdy z Was ma prawo do wysyłania petycji, którą można wysłać w formie pisemnej lub elektronicznej. W załączniku nr 2 udostępniamy wzór petycji. Jeżeli uważacie, że obecne przepisy w sprawie wynagradzania powinny zostać zmienione, wyślijcie do Ministra Infrastruktury petycję z własnymi propozycjami zmian lub poprzyjcie nasze propozycje .

 

Z wyrazami szacunku

V-ce Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej
Nr 60 NSZZ Solidarność 80 w WORD
 
Sebastian Białkowski
 
 

 

 

 

 

Petycja o zmianę rozporządzenia w sprawie wynagradzania egzaminatorów

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD