18 grudnia 2021

Prosty wniosek naszej Organizacji o informację publiczną (poniżej) w kwestii wydatkowania środków finansowych przez WORD w Toruniu na bezpieczeństwo ruchu drogowego w 2016 roku został uznany za wniosek o informację przetworzoną. Organizacji oczywiście w takiej sytuacji wystosowała pismo do Dyrektora w którym uzasadniała "istotność dla interesu publicznego" wnioskowanej informacji. W odpowiedzi Organizacja uzyskała odpowiedź (poniżej) z której dowiadujemy między innymi, że:

"Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu opisał aspekty prawne i faktyczne złożonych relacji formalnych, jaki również relacji stron, zasadniczo odbiegających od standardów życia publicznego, co zdaniem organu, wynika jednoznacznie z przyczyn leżących po stronie wnioskującego Pana Radosława Banaszkiewicza i motywacji, które mu przyświecają."

"Wnioskujący Pan Radosław Banaszkiewicz nadesłał wprawdzie trzystronicowe uzasadnienie z dnia 2 grudnia 2021 roku, jednakże jest to uniwersalne pismo wnioskującego Pana Radosława Banaszkiewicza, które powiela on w przypadkach dziesiątek pism kierowanych do Ośrodków WORD na terenie całej Polski, co stało się bardzo istotnym i realnie obstrukcyjnym wobec Ośrodków WORD, polem aktywności wnioskodawcy. Uzasadnienie z dnia 2 grudnia 2021 roku jest, w ocenie organu, przepojone hipokryzją i zasadniczo odbiega od faktów." 

"Uzyskanie informacji o wydatkowaniu środków finansowych na bezpieczeństwo ruchu drogowego w 2016 roku jest informacją aktualnie obojętną dla interesu publicznego ani też nie niesie pola dla rzekomej "interwencji” lub "poprawy funkcjonowania struktur publicznych", której chciałby dokonywać wnioskujący (str. 2 jego pisma z 2 grudnia 2021 roku)."

"Samozwańczy ogólnopolski "cenzor" i recenzent WORD, którym mianował siebie wnioskujący Pan Radosław Banaszkiewicz, animator atakującej strony internetowej, www. solidarnoscword.pl nie waha się odwoływać do argumentów w sferze artykułowanej "troski o dobro wspólne", Jest to jednakże jedynie wybieg prawny wnioskującego, gdyż w istocie wnioskodawca bardzo aktywnie poszukuje jakichkolwiek (w sensie: wszelkich) argumentów i źródeł, aby w negatywnym świetle przedstawiać fakty, zdarzenia, okoliczności lub tworzyć konteksty, w których dany Ośrodek WORD, w tym Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu lub jego poszczególni pracownicy, zaprezentowani zostaliby w jak najgorszym świetle. Tak pozyskiwane i tendencyjnie komentowane informacje wnioskujący Pan Radosław Banaszkiewicz zamieszcza na stronie www. solidarnoscword.pl, będącej swoistym przeglądem ataków i krytyk wobec dziesiątek Ośrodków WORD w Polsce."

"Pan Radosław Banaszkiewicz, w ocenie organu, działa w wytyczonym przez siebie kierunku realnego atakowania WORD i wzmacniania agresywnego tonu na stronie www.solidarnoscword.pl. Nie jest to tożsame ani spójne z dobrem publicznym."

"Zgromadzone doświadczenie, tryb i zakres działania wnioskodawcy wykazują natomiast, że wnioskodawca dąży do uzyskiwania informacji w celu godzenia w wizerunek organu, obniżania jego prestiżu w przestrzeni publicznej, wzniecanie niepokoju."

"Ponadto, w ocenie organu, złożony wniosek stanowi kolejną próbę nadużycia prawa do informacji publicznej."

W odniesieniu do powyższych stwierdzeń informujemy, że Organizacja występuje do innych WORD-ów z wnioskami o informację publiczną i w przeważającej większości uzyskuje na nie odpowiedzi. Żaden z Dyrektorów nie pozwala sobie na tak jednoznaczne negatywne stwierdzenie względem naszej Organizacji i jej działalności. Ustawa o dostępie do informacji publicznej oraz ustawa o związkach zawodowych to dwa podstawowe akty prawne, które pozwalają na uzyskiwanie niezbędnych danych do realizacji celów statutowych Organizacji. A wystarczyło odpowiedzieć na nasz prosty, jednoznaczny wniosek o informację publiczną w kwestii wydatkowania środków finansowych przez WORD w Toruniu na bezpieczeństwo ruchu drogowego w 2016 roku. To nie jest wiedza tajemna i nie rozumiemy dlaczego Dyrektor WORD wzbrania się przed jej udzieleniem. Zastanawia również fakt, że jest czas na pisanie kilku stronicowych odpowiedzi a nie ma czasu na krótką odpowiedź (kwota i na co została przeznaczona). Wykonamy pracę i zbierzemy w jednym miejscu wszelkie epitety kierowane w stosunku do Organizacji i jej Przewodniczącego. 

Przewodniczący Samozwańczym Ogólnopolskim Cenzorem

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD