23 listopada 2022

W dniu 23 listopada 2022 roku w WORD Krosno w trakcie egzaminów na prawo jazdy po placu jeździły pojazdy zajmujące się naprawą placu manewrowego. Taka organizacja procesu egzaminowania jest niezgodna z:

1. § 18 ust. 2 Rozporządzenie w sprawie egzaminowania:

"Podczas przeprowadzania części praktycznej egzaminu państwowego na placu manewrowym mogą przebywać wyłącznie osoby egzaminowane przystępujące do egzaminu państwowego, egzaminatorzy przeprowadzający egzamin państwowy i egzaminator nadzorujący oraz: 1) instruktor biorący udział w części praktycznej egzaminu państwowego, który może przebywać w pojeździe w przypadku obecności w nim egzaminatora, 2) kandydaci na egzaminatorów wraz z wykładowcą, 3) kandydaci na egzaminatorów, o których mowa w art. 61 ust. 3 pkt 3 ustawy, 4) osoby sprawujące nadzór nad sprawdzeniem kwalifikacji w imieniu właściwego marszałka województwa, 5) tłumacz przysięgły, którego udział zapewnia sobie osoba egzaminowana, jeżeli osoba ta nie włada językiem polskim w stopniu umożliwiającym przeprowadzenie egzaminu, 6) tłumacz języka migowego lub tłumacz systemu językowo-migowego, którego udział na egzaminie zapewnia sobie osoba egzaminowana lub zapewniony przez ośrodek egzaminowania, 7) dyrektor i osoby przez niego upoważnione – pod warunkiem, że ich obecność nie zakłóca i nie utrudnia przebiegu egzaminu."

2. § 5 pkt 2)

"być wyłączony z ruchu dla pojazdów innych niż pojazdy egzaminacyjne i pojazdów wykorzystywanych przez ośrodek egzaminowania do prowadzenia szkoleń, o których mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 58, z późn. zm.4)), w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 382, 534, 730 i 1123) oraz w art. 61 i art. 62 ustawy – dotyczy godzin, w których są przeprowadzane egzaminy państwowe;".

W związku z powyższym napisaliśmy skargę na Dyrektora WORD Krosno. To ten Dyrektor, który ukarał egzaminatora karą porządkową (nagany) za to, że osoba zdająca przejechała na czerwonym świetle. Co więcej zawiadomił Policję o wykroczeniu ze strony egzaminatora. Oczywiście wszystkie sprawy egzaminator wygrał. I na takie właśnie rzeczy idą środki publiczne, bo przecież za darmo do sądu prawnicy nie chodzą i trzeba jeszcze ponieść koszty procesowe. Wszystko liczymy i pamiętamy.

 

 

 

Skarga na Dyrektora

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD