05 marca 2021
Skarga na WORD w Toruniu dotycząca bezprawnego udostępnienie danych osobowych i naruszenia dóbr osobistych, tj. godności pracowniczej poprzez wywieszenie pisma z 24 lutego 2021 roku. W wielkim skrócie w tym ośrodku egzaminowania zostały przetworzone dane dotyczące przynależności do związków zawodowych.
Art. 82. RODO
Prawo do odszkodowania i odpowiedzialność
1.
Każda osoba, która poniosła szkodę majątkową lub niemajątkową w wyniku naruszenia niniejszego rozporządzenia, ma prawo uzyskać od administratora lub podmiotu przetwarzającego odszkodowanie za poniesioną szkodę.
Ustawa o ochronie danych osobowych
Art. 107 [Odpowiedzialność za bezprawne przetwarzanie danych osobowych]
1. Kto przetwarza dane osobowe, choć ich przetwarzanie nie jest dopuszczalne albo do ich przetwarzania nie jest uprawniony, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.
2. Jeżeli czyn określony w ust. 1 dotyczy danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, danych genetycznych, danych biometrycznych przetwarzanych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej, danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat trzech.

Skarga na działalność WORD w Toruniu

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD