05 lutego 2023

Chronologia:

1. Organizacja w dniu 4 stycznia 2023 roku złożyła skargę do Zarządu Województwa Podkarpackiego na Dyrektora WORD w Rzeszowie w związku z nieprzestrzeganiem art. 30 ust. 6 ustawy o związkach zawodowych. 9pismo poniżej)

2. Zarząd w dniu 31 stycznia 2023 roku odpowiada, że nie widzi podstaw do uwzględnienia skargi Organizacji (pismo poniżej)

3. Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie w piśmie z 25 stycznia 2023 roku (pismo poniżej) informuje Organizację, że:

"W kwestii dotyczącej zaopiniowania przez organizację związkowe zmian do regulaminu wynagradzania należy uznać, że pomimo iż pracodawca wystosowała pismo w tej sprawie w dniu 22 grudnia 2022 r., organizacjom związkowym przysługiwał ustawowy 30 dniowy termin, przedstawienia wspólnie uzgodnionego stanowiska w tej sprawie i termin ten przez takie zachowanie pracodawcy nie uległ skróceniu. Mając na uwadze, iż zmiany do regulaminu wynagradzania miały obowiązywać od 1 stycznia 2023 r. pracodawca powinien w celu zapewnienia prawidłowej wypłaty wynagrodzenia przedstawić propozycje zmian organizacjom związkowym z należytym wyprzedzeniem w celu zachowania wymaganych terminów."

Wnioski:

- Zarząd Województwa w ramach rozpatrzenia skargi ograniczył się do wyjaśnień Dyrektora oraz kłamliwego pisma Związku Zawodowego Egzaminatorów w WORD Rzeszów

- Zarząd Województwa Podkarpackiego nie widzi problemu ale Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie już tak

W głowie się nie mieści co można zrobić żeby w oczywistej sytuacji twierdzić, że problemu nie ma.

W głowie się nie mieści jaką rolę w tej całej sytuacji pełni drugi związek zawodowy działający w WORD Rzeszów. 

Ponowiliśmy skargę przedstawiając nowe okoliczności. Zobaczymy czy i tym razem Zarząd Województwa będzie twierdził, że nie widzi podstaw i co jeszcze wymyśli ten drugi prawdziwy związek zawodowy.

To się w głowie nie mieści......

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD