09 marca 2021

W imieniu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej nr 60 NSZZ „Solidarność 80”, działającej w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego, mając na uwadze praktykę Ministerstwa Infrastruktury w zakresie udzielania wyjaśnień co do stosowania prawa dotyczących egzaminowania kandydatów na kierowców oraz interpretację przepisów przez Marszałka Województwa Śląskiego, wnoszę o udzielenie odpowiedzi na pytania:

 

  • Czy Wojewódzkie ośrodki Ruchu Drogowego mogą odstąpić od stosowania przepisów prawa ze względu za zasadę gospodarności oraz efektywności alokacji zasobów?

  • Czy egzaminatorzy kandydatów na kierowców mogą odstąpić od stosowania przepisów prawa ze względu na zasadą gospodarności oraz efektywności alokacji zasobów?

 

Uzasadnienie

 

Ministerstwo Infrastruktury w dotychczasowej praktyce dokonywało interpretacji przepisów prawa bez żadnego umocowania prawnego (dowód: załącznik nr 1). Zgodnie z art. 7 Konstytucji RP Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa, a źródłami prawa powszechnie obowiązującego nie są interpretacje organów administracyjnych. Zgodnie z poglądami doktryny prawnej urzędowe wyjaśnienia przepisów nie tworzą żadnych praw ani obowiązków.

 

„Analiza istoty urzędowych wyjaśnień wskazuje, że nie tworzą po stronie adresatów żadnych praw ani obowiązków i nie są żadnym wiążącym ustaleniem powinnego zachowania adresata” (Mateusz Błachowski, Źródła prawa administracyjnego a ochrona wolności i praw obywatelskich, NSA Warszawa 2014, s. 133)

 

„Należy także zwrócić uwagę, że w niektórych sytuacjach organy administracji publicznej wydają urzędowe wyjaśnienia przepisów prawa bez jakiejkolwiek podstawy prawnej. I tak pomimo szerokiej działalności w zakresie wydawania aktów urzędowej interpretacji prawa, tak jak w przypadku Komisji Nadzoru Finansowego, brak jest jakichkolwiek podstaw prawnych do takiego typu działalności organów administracji63. Działalność tego organu w zakresie wydawania urzędowych wyjaśnień jest szczególnym przykładem wyjątkowej dezynwoltury prawnej” (Mateusz Błachowski, Źródła prawa administracyjnego a ochrona wolności i praw obywatelskich, NSA Warszawa 2014, s. 138).

 

„(...) Pokazuje też, że brak takiej podstawy prowadzi do patologii, kiedy organ administracji publicznej stara się zastępować ustawodawcę i tworzy z siebie „superorgan”, który może podejmować wszelkie działania, jakie są niezbędne w celu prawidłowego nadzoru nad rynkiem kapitałowym. Jest to niezwykle groźne zjawisko, gdyż godzi ono w podstawowe zasady funkcjonowania administracji publicznej w Polsce” (Mateusz Błachowski, Źródła prawa administracyjnego a ochrona wolności i praw obywatelskich, NSA Warszawa 2014, s. 139)

 

W dniu 30 listopada 2020 r. Organizacja Związkowa złożyła skargę do Zarządu Województwa Śląskiego na działalność WORD Katowice, który nie stosował przepisów w zakresie losowego przydziału osób do egzaminowania (załącznik nr 2) W odpowiedzi na skargę z dnia 21 grudnia 2020r. (załącznik nr 3), Janusz Berkowski z upoważnienia Marszałka Województwa Śląskiego uzasadnił niestosowanie przepisów zasadą gospodarności oraz efektywności alokacji zasobów”. Dodatkowo podniesiony argument w odpowiedzi na odwołanie „Chcąc zrealizować postulat losowego doboru osoby egzaminowanej do egzaminatora, przedstawiony przez Pana należałoby do grupy 10 osób przewidzianych na egzamin teoretyczny zapewnić 10 sal egzaminacyjnych i 10 egzaminatorów” jest obarczona błędem logicznego rozumowania. Żądanie losowego przydziału osoby egzaminowanej do egzaminatora, czyli zgodnego z rozporządzeniem w sprawie egzaminowania, możliwy jest do zrealizowania tak samo, jeżeli się przydziela losowo jedną osobę do egzaminowania jednemu egzaminatorowi, jak przydziela się dziesięć osób egzaminowanych do egzaminatora. Jeżeli grupa osób uzyskuje prawo do losowego przydziału egzaminatora, to każda osoba w tej grupie również ma to prawo, czyli wnioskowanie „a maiori ad minus”. Losowy przydział grupy osób zdających do egzaminatora możliwy jest do wykonania, jeżeli utworzy się co najmniej dwie grupy osób egzaminowanych przewidzianych do co najmniej dwóch egzaminatorów. Jeżeli na jedną godzinę jest zaplanowany tylko jeden egzamin teoretyczny, można drugą grupę utworzyć pustą, by dwóch egzaminatorów losowało spośród dwóch grup.

 

W związku z faktem praktykowania przez Ministerstwo udzielania urzędowych wyjaśnień stosowania prawa, w imieniu Organizacji Związkowej wnioskuje jak we wstępie.

 

Z poważaniem,

Sebastian Białkowski

V-ce Przewodniczący

Komisji Międzyzakładowej Organizacji Związkowej nr 60 NSZZ Solidarność 80

w WORD-ach

 

 

Załączniki:

  • Wyjaśnienia Ministerstwa

  • Skarga

  • Odpowiedź na skargę

 

 

 

 

Wniosek o udzielenie wyjaśnień w zakresie stosowania przepisów prawa w systemie egzaminowania kandydatów na kierowców

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD