18 marca 2021

xxxxxxx

Częstochowa, 18 marca 2021 r.

Państwowa Inspekcja Pracy

Okręgowy Inspektorat Pracy

w Katowicach

 

Skarga na naruszenie praw pracowniczych przez WORD Katowice

 

W imieniu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej nr 60 NSZZ „Solidarność 80”, działającej w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Katowicach, składam skargę na naruszanie praw pracowniczych przez pracodawcę – Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach, ul. Francuska 78, Katowice.

 

Skarga dotyczy naruszenia art. 94 pkt 10 kodeksu pracy, tj. nie stosowanie przez pracodawcę zasad współżycia społecznego (uczciwego działania, dobrych obyczajów, przyzwoitości, lojalności wobec pracownika), co jest podstawą do przypisania pracodawcy deliktu stanowiącego czyn niedozwolony podlegającego reżimowi odpowiedzialności cywilnoprawnej (zob. wyr. SN z 11.6.2003 r., I PK 273/02, OSNP 2004, Nr 16, poz. 279). Pracodawca naruszył zasady współżycia społecznego przez:

  • nie odpowiadanie na pisma pracowników w rozsądnym terminie,

  • zmuszanie pracowników do podpisywania oświadczenia o zapoznaniu się dokumentami bez możliwości zapoznania się z ich treścią

 

Uzasadnienie

 

Pracodawca nie odpowiada w rozsądnym terminie na wnioski pracowników o zgodę na podjęcie dodatkowego zatrudnienia, o zwiększenie etatu oraz o podwyżkę wynagrodzenia. Zgodnie z zarządzeniem w sprawie udzielania zgody na podejmowanie dodatkowego zatrudnienia, kopia wniosku z decyzją dyrektora powinna być przekazana pracownikowi. Kopia wniosku nie jest przekazywana pracownikowi, wnioski są rozpatrywane do trzech miesięcy i zdarzają się sytuacje, że pracownicy nie są informowani, czy uzyskali zgodę. Natomiast wnioski o zwiększenie etatu rozpatrywane są po dwóch miesiącach.

 

W związku ze skargami pracowników, składanymi do naszego związku, na sposób udzielania odpowiedzi przez pracodawcę na wnioski pracowników, Związek Zawodowy wystąpił do pracodawcy o zmianę regulaminu pracy, by unormować ten termin. Związek zaproponował termin 14 – dniowy do udzielenia odpowiedzi przez pracodawcy. Pracodawca nie uwzględnił tego wniosku.

 

W dniu 15 marca 2021 r. godzinie 15.28 pracodawca przesłał pracownikom „roboczą” wersję dokumentu „Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku egzaminatora prawa jazdy”. Większość pracowników kończyła o tej godzinie pracę i nie miała możliwości zapoznania się z „roboczą” wersję dokumentu. Następnego dnia egzaminator nadzorujący XXXXXXXX zażądał potwierdzenia zapoznania się już z oficjalnym dokumentem, pomimo braku możliwości zapoznania się pracowników z tym dokumentem. Dokument ten posiada 18 stron, zawarte są w nim liczne obowiązki pracownicze, a nie zapewniono czasu na zapoznanie się z tym dokumentem (egzaminatorzy musieli przeprowadzać egzaminy). Oświadczenie o zapoznaniu się pracownika z zagrożeniami i ryzykiem zawodowym powinno zostać złożone wg wzoru z załącznika nr 2 dokumentu „Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku egzaminatora prawa jazdy” z dnia 15.03.2021 r., a nie tak, jak to zrobił pracodawca, który zażądał oświadczenia o zapoznaniu się z treścią dokumentu. Oświadczenie o zapoznaniu się pracownika z zagrożeniami i ryzykiem zawodowym powinno zawierać ocenę ryzyka zawodowego na stanowisku pracy, występujące zagrożenia oraz imię i nazwisko przekazującego informacje. W związku z brakiem możliwości, w tak krótkim czasie, zapoznania się przez pracowników z obowiązkami zawartymi w ocenie ryzyka zawodowego, większość pracowników w OT Bytom nie złożyła żądanego oświadczenia. W dniu 17 marca 2021 r. pracodawca wyłożył pracownikom listę do podpisu, której podpisanie oznaczało złożenie oświadczenia o odmowie złożenia podpisu potwierdzającego zapoznanie się z „roboczą” wersją oceny ryzyka zawodowego na stanowisku egzaminatora prawa jazdy. Wyłożenie do podpisu tej listy, bez zapewnienia pracownikom odpowiedniego czasu na zapoznanie się z dokumentem, było formą nielegalnego nacisku na pracownika, czym naruszono zasady współżycia społecznego (uczciwego działania, dobrych obyczajów, przyzwoitości, lojalności wobec pracownika).

 

Przedłożona pracownikom ocena ryzyka zawodowego na stanowisku egzaminatora prawa jazdy została przez nasz Związek Zawodowy uzgodniona 4 grudnia 2020 r. i od tego momentu pracownicy nie byli zapoznawani z żadnymi „roboczymi” tekstami. Zmuszanie pracowników do podejmowania oświadczeń w tak krótkim czasie jest karygodne, a szczególnie dlatego, że sam pracodawca odpowiada na wnioski pracowników po trzech miesiącach.

 

Dodatkowo informuję, że w związku z dotychczasowym sposobem przeprowadzania kontroli przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach w WORD Katowice, nie zapewniającym respektowanie praw pracowniczych przez pracodawcę, Związek i członkowie wnieśli już cztery pozwy w obronie praw pracowniczych. Będą następne powództwa wytaczane i opinia publiczna będzie informowana o sposobie przeprowadzania kontroli przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach, a w szczególności o sposobach ustalaniu stanu faktycznego w oparciu o oświadczenia pracodawcy.

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

  • Oświadczenie o odmowie podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z roboczą wersją dokumentu oraz oświadczenie o zapoznaniu się z dokumentem

 

WORD Katowice i stosowanie zasad współżycia społecznego

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD